NĂM HỌC 2023 -  2024, SAIGONACT GIẢM ĐẾN 50% HỌC PHÍ HỌC KÌ 1 CHO TÂN – Saigonact