Văn phòng Hiệu trưởng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA VĂN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

 

1. Chức năng:

Tham mưu với Ban Giám hiệu công việc liên quan đến công tác chuyên môn các phòng, ban, khoa, trung tâm.

Thực hiện các nghiệp vụ:

-     Tổng hợp thông tin và xử lý hồ sơ, văn bản;

-     Đề án Đại học và các đề án mở ngành;

-     Soạn thảo các văn bản và các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

 2. Nhiệm vụ:

-     Theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện công việc của từng đơn vị;

-     Tổng hợp văn bản, giấy tờ các đơn vị trình Ban Giám hiệu;

-     Quản lý văn bản gốc liên quan đến Trường;

-     Chỉ đạo kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo;

 

-               Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và nghiên cứu khoa học, quan hệ doanh nghiệp

 

 

Email: vanphonghieutruong@saigonact.edu.vn

Điện thoại: (08)62 781 489