Văn phòng Hiệu trưởng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA VĂN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

 

1. Chức năng:

Tham mưu với Ban Giám hiệu công việc liên quan đến công tác chuyên môn các phòng, ban, khoa, trung tâm.

Thực hiện các nghiệp vụ:

-     Tổng hợp thông tin và xử lý hồ sơ, văn bản;

-     Đề án Đại học và các đề án mở ngành;

-     Soạn thảo các văn bản và các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

 2. Nhiệm vụ:

-     Theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện công việc của từng đơn vị;

-     Tổng hợp văn bản, giấy tờ các đơn vị trình Ban Giám hiệu;

-     Quản lý văn bản gốc liên quan đến Trường;

-     Chỉ đạo kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo;

 

-               Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và nghiên cứu khoa học, quan hệ doanh nghiệp

 

 

Email: vanphonghieutruong@saigonact.edu.vn

Điện thoại: (08)62 781 489

Chức năng nhiệm vụ Văn phòng Hiệu trưởng

Thứ ba, 04 Tháng 7 2017 11:25

Chức năng:

-     Gắn kết và điều phối hoạt động của các đơn vị trong Trường theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

-     Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của Trường cho Ban Giám hiệu và tư vấn cho Ban Giám hiệu trong các lĩnh vực công tác mà Văn phòng được giao.

-     Thực hiện công tác tổng hợp văn thư - lưu trữ thông tin của văn phòng

Nhiệm vụ:

1.Thực hiện chức năng gắn kết và đều phối hoạt động

-     Văn phòng Hiệu trưởng Trường SAIGONACT là đầu mối, gắn kết và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong trường để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; trực tiếp truyền đạt các quyết định, chỉ thị, thông báo của Ban Giám hiệu đến các đơn vị và các cá nhân trong toàn trường.

-     Phối hợp các đơn vị chức năng quản lý, theo dõi, việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường.

2. Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo

-     Đầu mối tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về thực hiện các nhiệm vụ của Trường trình Ban Giám hiệu và các Ban, Ngành liên quan.

-     Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Trường.

-     Theo dõi công tác pháp chế, tổ chức soạn thảo các văn bản quy định, quy phạm của Trường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

-     Làm công tác thư ký cho Ban Giám hiệu; xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của các cuộc họp do Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng chủ trì.

3. Thực hiện chức năng tổng hợp văn thư - lưu trữ thông tin của văn phòng

-     Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các loại văn thư của phòng.

-     Tiếp nhận, kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình Ban Giám hiệu ký, phê duyệt.

-     Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Trường.

-     Lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

-     Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản thuộc văn phòng Hiệu trưởng, tài liệu theo đúng quy định hiện hành.

-     Thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp chế cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành. Theo dõi phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

-     Phối hợp các đơn vị chức năng để giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, chủ trương, chính sách của Trường.

-     Tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu trữ tài liệu, hồ sơ.

-     Trích sao, xác minh tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu sử dụng của các cá nhân, đơn vị trong Trường.

-     Tiếp nhận lịch công tác, lên lịch họp của Ban Lãnh đạo và các đơn vị.

Địa chỉ liên hệ

Số 53/1 Phan Văn Hớn, Đường Tân Thới Nhất 8, KP5, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM

Văn phòng: Tầng 01, Khu A (P.A107)

Điện thoại: 0862 761 479

Fax: 02838 831 795