Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Chức năng:

            Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng có chức năng tham mưu, hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý chuyên ngành về công tác Khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường; giúp Hiệu trưởng xây dựng, ban hành và triển khai các hoạt động về các công tác thi kiểm tra các môn học, thi tốt nghiệp, thi tuyển vào trường và thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường.

Nhiệm vụ:

-         Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý và các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn khảo thí; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về tiêu chuẩn khảo thí sau khi ban hành.

-         Chủ trì, phối hợp với phòng đào tạo và các Khoa giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên qua phiếu khảo sát. Lập kế hoạch tổ chức thi kết thúc môn và giải quyết các tồn tại, vướng mắc.

-         Phối hợp với phòng đào tạo tổ chức các kỳ thi để đánh giá khách quan và chính xác kết quả học tập của sinh viên.

-         Chủ trì giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các kỳ thi của các khoa đào tạo thuộc trường.

-         Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tuyển sinh cao đẳng, trung cấp và hệ liên thông.

-         Tham mưu hỗ trợ cho Hiệu trưởng trong việc thu nhận quản lý, in sao, giao đề thi theo quy trình và đúng chế độ bảo mật. Phối hợp phòng đào tạo và các khoa bố trí cán bộ coi thi, phòng thi, văn phòng phẩm cho các kỳ thi và các buổi thi theo đúng kế hoạch. Cùng các khoa thực hiện đúng và kịp với tiến độ chương trình đào tạo của nhà trường đã ban hành.

Vai trò và tầm quan trọng của Kiểm định chất lượng (KĐCL):

-         Đóng vai trò trọng yếu trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.

-         Giúp đánh giá đúng thực trạng của cơ sở giáo dục.

-         KĐCL là cơ sở để điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học, quản lý trong trường học.

-         Ngoài ra, KĐCL còn có vai trò nền tảng cho việc xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển của nhà trường.

-         Từ hoạt động KĐCL còn giúp cho phụ huynh học sinh, xã hội có một cái nhìn đa dạng, chính xác về chất lượng của cơ sở đào tạo.

-         KĐCL có tầm quan trọng to lớn không chỉ với từng cơ sở giáo dục mà cả nền giáo dục nước nhà.

 

Email: phongkhaothi@saigonact.edu.vn

Số điện thoại: (08) 667 993 65