Lãnh đạo trường

1. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch:          TS.Vũ Khắc Chương
Ủy viên:

Ông Võ Hải
Ông Võ Hà

2.Ban Giám hiệu
Ban Cố vấn:

GS.TS. Nguyễn Văn Hạnh
PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu
PGS.TS. Hoàng Tâm Sơn
PGS.TS. Vũ Tuấn Cảnh
TS. Lê Doãn Hợp
GS. Chung Hoàng Chương

Hiệu trưởng: TS.Vũ Khắc Chương
Phó Hiệu trưởng:

ThS. NSƯT. Trần Đức Hải
ThS. Nguyễn Kim Loan

bangiamhieu2016