Chức năng nhiệm vụ phòng công tác Học sinh - Sinh viên

Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến công tác học sinh sinh viên.

- Tham mưu cho Chi ủy và Ban giám hiệu các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh sinh viên thông qua các hoạt động trong và ngoài trường.

- Dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Phòng Thanh tra và CTHSSV phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Ban, Trung tâm và các Khoa nhằm đưa trường ngày càng phát triển.

Nhiệm vụ

1. Bộ phận kiểm soát phòng học:

- Điểm danh, chấm công giờ dạy của giảng viên theo lịch báo giảng.

- Phối hợp với Bộ phận Quản lý HSSV thường xuyên kiểm tra đồng phục, thẻ HSSV, lập biên bản những trường hợp HSSV vi phạm nội quy chuyển Bộ phận Quản lý HSSV xử lý.

- Phổ biến tất cả thông báo nhà trường ban hành cho từng lớp học cũng như vận động HSSV từng lớp tham gia tích cực tất cả các phong trào do phòng Thanh tra, phòng Công tác HSSV cũng như  Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức.

- Quản lý lịch báo giảng, thống kê giờ dạy của giảng viên thỉnh giảng và giảng viên cơ hữu.

- Kiểm tra nề nếp, kỷ cương trong dạy và học.

- Báo cáo nhận xét tình hình giảng viên hàng tháng, quý, năm trình Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Bộ phận Quản lý GVCN, HSSV:

- Phối hợp với các phòng, ban, trung tâm và các khoa nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của HSSV trong nhà trường, đề xuất các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV.

- Lập danh sách GVCN và định kỳ tổ chức sinh hoạt GVCN mỗi năm ít nhất 1 lần.

- Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" vào đầu khóa, đầu năm học, cuối năm học.

- Tổ chức các buổi ngoại khóa theo chuyên đề như: đạo đức pháp luật, văn hoá, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng chống các tệ nạn xã hội…, trong phạm vi trường.

- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khóa học.

- Xây dựng hướng dẫn thực hiện các qui định cụ thể trong Qui chế học sinh sinh viên tại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật & Du lịch Sài Gòn và các văn bản khác liên quan đến quản lý sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành.

- Là thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV của Nhà trường.

- Thành lập và tổ chức các câu lạc bộ đội, nhóm.

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ cá nhân của học sinh, sinh viên nhập học từ phòng Đào tạo, lưu trữ hồ sơ HSSV theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường trong suốt khoá học.

- Điểm danh HSSV, quản lý danh sách HSSV, thống kê học sinh sinh viên để báo cáo.

- Chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khóa, và ra quyết định công nhận Ban cán sự lớp khi nhập học chính thức.

- Quản lý hoạt động ban cán sự lớp, theo dõi tình hình sinh hoạt định kỳ của giáo viên chủ nhiệm.

- Thống kê HSSV có thể miễn giảm học phí, học bổng (bao gồm học bổng khuyến khích học tập và các học bổng tài trợ), trợ cấp xã hội.

- Thống kê các trường hợp HSSV không thuộc diện miễn giảm của Nhà trường nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có tinh thần vượt khó trong học tập để xét miễn giảm hoặc cấp học bổng khích lệ tinh thần học tập cho HSSV.

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức xét duyệt, học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức phát bằng cho HSSV.

- Tổ chức đón tiếp tân HS-SV nhập học.

- Quản lý website sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi học sinh, sinh viên giỏi, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

- Cấp các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên: Giấy chứng nhận HSSV, xác nhận HSSV vay vốn tín dụng, xác nhận sổ ưu đãi giáo dục, xác nhận lý lịch và các loại khác.

- Là đầu mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình, địa phương; Tập hợp ý kiến phản ánh của người học; Trả lời và giải quyết khiếu nại về các mặt liên quan tới học tập và sinh hoạt nói chung. Định kì tổ chức đối thoại giữa người học với Hiệu trưởng. Tổ chức cho người học đánh giá môn học, đánh giá khóa học và đánh giá công tác quản lý, phục vụ của nhà trường

.- Thường xuyên kiểm tra HSSV thực hiện theo nội qui, qui chế học vụ.

- Tiếp đón và giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của phụ huynh và HSSV.

- Thông báo cho địa phương và phụ huynh về những trường hợp sinh viên cá biệt, vi phạm qui chế bị đình chỉ học hoặc buộc thôi học.

- Chịu trách nhiệm huy động HSSV tham gia các chương trình, lễ hội do Nhà trường tổ chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng của Bộ phận Quản lý GVCN, HSSV

Email: phongcthssv@saigonact.edu.vn

Số điện thoại: (028) 668 268 20