Giới thiệu chức năng nhiệm vụ phòng Công nghệ thông tin

Chức năng:

Là đơn vị giúp Ban giám hiệu thực hiện công tác quy hoạch, quản lý phát triển hệ thống mạng máy tính, hệ thống phần mềm ứng dụng, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác trong toàn trường.

Nhiệm vụ:

-    Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm về phát triển ứng dụng CNTT theo phê duyệt của Hiệu trưởng.

-    Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT theo đúng các quy định của pháp luật về “hoạt động và ứng dụng CNTT trong trường” .

-    Thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, sửa chữa và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT: hệ thống máy chủ, máy trạm - thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng, phòng học thực hành… ). Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả và tiết kiệm.

-    Thiết lập, theo dõi và duy trì hoạt động 24/24 giờ liên tục trong năm đối với dịch vụ mạng, thực hiện báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động của máy tính, đề nghị hướng giải quyết các sự cố liên quan.

-    Quản lý, xây dựng và phát triển ứng dụng website: đảm bảo điều kiện để các đơn vị chức năng, các khoa, phòng ban, duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên các trang thông tin điện tử của trường.

-    Quản trị phần mềm dùng chung quản lý đào tạo- kế toán- nhân sự- nhà hàng của trường Trường.

-    Cấp phát và thu hồi tài khoản webmail, website, tài khoản truy nhập hệ thống công nghệ thông tin.

-    Hỗ trợ các đơn vị và cá nhân vận hành thiết bị công nghệ thông tin, ứng dụng và phát triển phần mềm để nâng cao hiệu quả làm việc.

-    Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng của phòng CNTT.

-    Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

-    Nghiên cứu, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng toàn trường.

-    Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ứng dụng CNTT  theo quy mô các trường đại học hiện nay đang sử dụng.

Emailphongit@saigonact.edu.vn

Số điện thoại: (08) 62 731 429