Giới thiệu chức năng nhiệm vụ phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Chức năng:

Có chức năng tham mưu cho lãnh đạo nhà trường; trực tiếp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát quá trình thực hiện và đề xuất các cải tiến thích hợp cho các hoạt động quản lý chất lượng, kiểm định chất lượng nhà trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Thông tư số 46/2016/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng; theo quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường. Trung tâm hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường.

Nhiệm vụ:

-       Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu nhà trường.

-       Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng nhà trường.

-       Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về công tác quản lý chất lượng.

-       Lập kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động về ĐBCL của nhà trường phù hợp với tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tích hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và các tiêu chuẩn quốc tế khác.

-       Thường trực ban ISO nhà trường và hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 67 và Điều 69 của luật giáo dục nghề nghiệp.

-       Xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt đánh giá nội bộ và tự đánh giá trong trường.

-       Tư vấn cho các hoạt động đảm bảo và quản lý chất lượng của các Phòng, Khoa, Trung tâm trong toàn trường.

-       Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động đánh giá chương trình đào tạo các ngành các cấp trình độ trong toàn trường.

-       Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chuẩn bị cho đánh giá ngoài đối với hệ thống quản lý chất lượng, hoặc đánh giá ngoài thuộc hoạt động kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo.

-       Tổ chức thăm dò ý kiến học sinh – sinh viên về các hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường.

-       Tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên, giảng viên trong nhà trường về phương pháp xây dựng và quản lý các công cụ và đánh giá.

-       Đề xuất cải tiến các hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên cho các hệ đào tạo khác nhau.

-       Tổng hợp phân tích các số liệu liên quan đến các hoạt động đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

-       Đề xuất và tổ chức thực hiện cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Trung tâm có trách nhiệm quản lý tài sản, tài chính phát sinh từ hoạt động từ dịch vụ đào tạo, tư vấn và các dịch vụ đánh giá kiểm định theo đúng các quy định của nhà trường và pháp luật của nhà nước. Căn cứ vào yêu cầu thực tế, Hiệu trưởng có thể ủy quyền cho Giám đốc trung tâm thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác quản lý tài sản, tài chính, phạm vi ủy quyền do Hiệu trưởng quyết định. Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về nhiệm vụ, pham vi được ủy quyền.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. trung tâm có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường và pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.

Trung tâm là đầu mối giúp lãnh đạo nhà trường thực hiện quan hệ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân về các hoạt động thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

Quan hệ công tác với các đơn vị trong trường.

Trung tâm chủ trì trao đổi với các đơn vị, cá nhân trong trường để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này;

Có trách nhiệm phối hợp, chia sẻ thông tin với các đơn vị trong trường để giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trung tâm khi có yêu cầu của các đơn vị trong trường.

Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc còn tồn tại điểm chưa thống nhất trong quá trình giải quyết, Giám đốc trung tâm có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Quyền hạn:

-       Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

-       Thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu về lĩnh vực phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị với các đơn vị ngoài trường.

-       Liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp thực hiện các công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng tại trường.

-       Tổ chức đào tạo, tư vấn quản lý chất lượng, đánh giá và kiểm định chất lượng cho các đơn vị ngoài trường và cá nhân có nhu cầu.

-       Triển khai các hoạt động dịch vụ, chuyển giao công nghệ về quản lý chất lượng, đánh giá và kiểm định chất lượng cho các đơn vị và cá nhân có nhu cầu.

-       Triển khai các dịch vụ, tiện ích có thu phí học sinh – sinh viên theo quy định của pháp luật và nhà trường.

-       Liên kết hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp thực hiện các dịch vụ đào tạo, tư vấn về quản lý chất lượng, đánh giá kiểm định chất lượng cho các đơn vị ngoài trường và cá nhân có nhu cầu.

Cơ cấu tổ chức nhân sự:

-       Cán bộ quản lý gồm: Giám đốc, Phó giám đốc trung tâm

-       Giám đốc trung tâm:

Do Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về các hoạt động của trung tâm.

Giám đốc trung tâm được Hiệu trưởng ủy quyền giao dịch với các đối tác ngoài trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, báo cáo trực tiếp với Hiệu trưởng về các vấn đề có liên quan.

Giám đốc trung tâm có thể được Hiệu trưởng ủy quyền ký kết các hợp đồng dịch vụ hoặc thuê cộng tác viên thực hiện công việc thời vụ với giá trị kinh tế nhỏ.

Thừa lệnh Hiệu trưởng ký thông báo hoặc xác nhận các thông tin thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Phó Giám đốc trung tâm:

Giúp việc cho Giám đốc trung tâm thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc trung tâm.

Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc trung tâm, Lãnh đạo nhà trường và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Trường hợp vắng mặt, Giám đốc trung tâm ủy quyền cho Phó Giám đốc  quản lý, điều hành các hoạt động của trung tâm.

Nhân viên Trung tâm gồm:

-       Cán bộ trợ lý làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn, không thời hạn.

-       Nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn, hợp đồng vụ việc, chuyên gia, cộng tác viên.

-       Cán bộ, nhân viên của Trung tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Trung tâm, theo quy chế của nhà trường; được hưởng các chế độ theo quy chế nội bộ của nhà trường và những quy định cụ thể, đặc thù của Trung tâm do Hiệu trưởng quyết định.

Vai trò và tầm quan trọng của Trung tâm Đảm bảo Chất lượng (TT. ĐBCL):

-       Đóng vai trò trọng yếu trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.

-       Giúp đánh giá đúng thực trạng của cơ sở giáo dục.

-       ĐBCL là cơ sở để điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học, quản lý trong trường học.

-       Ngoài ra, ĐBCL còn có vai trò nền tảng cho việc xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển của nhà trường.

-       Từ hoạt động ĐBCL còn giúp cho phụ huynh học sinh, xã hội có một cái nhìn đa dạng, chính xác về chất lượng của cơ sở đào tạo.

ĐBCL có tầm quan trọng to lớn không chỉ với từng cơ sở giáo dục mà cả nền giáo dục nước nhà.

Emailtrungtamdbcl@saigonact.edu.vn

Số điện thoại: 0903815243