Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Chức năng:

-          Xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo về Anh văn, Tin học các trình độ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập tại trường.

-          Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và kiểm định chất lượng về ngoại ngữ, tin học cho sinh viên theo quy định về chuẩn đầu ra.

-          Các hình thức học tập của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đa dạng, linh hoạt, nhằm góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu người học.

Nhiệm vụ:

-          Trung tâm có nhiệm vụ mở các lớp ngoại ngữ cơ bản, chuyên ngành, nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

-          Mở các lớp Tin học ứng dụng cơ bản và nâng cao trình độ A, B theo chương trình khung của  Bộ Giáo dục và Đào tạo

-          Tham gia các chương trình về đổi mới mục tiêu và cải tiến phương pháp đào tạo Ngoại ngữ - Tin học

-          Phối hợp với các khoa để triển khai thông tin đào tạo, nội dung đào tạo, chế độ ưu đãi học phí đến tất cả HSSV của nhà trường.

-          Lập  kế hoạch trong công tác tuyển sinh các đối tượng học viên trong và ngoài trường.

-          Tổ chức các đợt thi kiểm tra trình độ Tin học, Anh văn

-           Xây dựng và tổ chức thực hiện qui hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với qui hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của Trường.

Email:  trungtamngoaingutinhoc@saigonact.edu.vn

Số điện thoại: (08) 628 614 65