Phát hành xuất bản ấn phẩm

- Mã ngành: 05

- Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 2 năm, Học hết lớp 12 nhưng chưa có Bàng tốt nghiệp THPT: Học 2 năm 03 tháng, Tốt nghiệp THCS: Học 03 năm

 

- Ngành phát hành xuất bản ấn phẩm: Trang bị kiến thức nền tảng về kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ, về thị trường xuất bản phẩm và quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm … kiến thức cơ sở ngành giúp SV hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Kiến thức chuyên ngành về: quản trị chiến lược, quản trị bán hàng, quản trị marketing, …Có khả năng tổ chức, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch quản trị trong doanh nghiệp kinh doanh xuất bản ấn phẩm.

- Cơ hội làm việc: Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở bộ phận kinh doanh, bộ phận marketing, bộ phận khai thác, bộ phận tiêu thụ, bộ phận xuất nhập khẩu, bộ phận liên kết xuất bản, bộ phận kho vận của doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm, nhà xuất bản, cơ quan báo chí, truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, các cửa hàng, siêu thị …

 

- Sinh viên có cơ hội liên thông lên Cao đẳng, Đại học chính quy sau khi tốt nghiệp