Ngành Việt nam học

- Mã ngành: C220113.

Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT(hoặc tương đương)

 

Ngành Việt Nam học: Cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học (và cả về tiếng Việt trong trường hợp sinh viên là người nước ngoài), giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đi sâu nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam học; hoặc trở thành hướng dẫn viên cho ngành Du lịch; hoặc để làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở trong và ngoài nước Việt Nam. Bồi dưỡng và nâng cao trình độ tiếng Việt và hiểu biết về đất nước Việt Nam cho những người gốc Việt ở nước ngoài.

- Cơ hội làm việc: Cơ hội việc làm của ngành này ngày càng mở rộng và thuận lợi, Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng làm hướng dẫn viên hay cán bộ quản trị ngành Du lịch;Nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam học ở các trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu, cơ quan báo chí truyền thông, tổ chức sự kiện...;Làm nhân viên các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở trong và ngoài nước Việt Nam;Chuyển đổi sang các cơ quan hành chính khác.