Các bài của học giả Châu Âu

Bài viết các học giả Châu Âu:

STT

TÊN HỌC GIẢ

HỌC HÀM HỌC VỊ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐỀ TÀI

1

GS.Le Huu Khoa

Giáo sư

Giám đốc Trung tâm Xã hội học - Trường Đại học Besançon

Du lịch bền vững hay Du lịch có hậu (Tourisme durable, tourisme stable)

2

GS.Gille Ferréol

Giáo sư

Giám đốc Ban Cao học Khoa học Thương mại

Toàn cầu hoá về Du lịch.

 

(Mondialisation du tourisme)

3

GS.Jacques Barou

 

Giáo sư

Giám đốc Khoa học - Đại học Chính trị Grenoble

 Các kinh nghiệm du lich khác biệt của Phi Châu: trường hợp của Đông Nam Sénégal (Les expériences touristiques contrastées d'une région du Sénégal oriental.)

4

Anki Rodrigues Maëlle và Garnier Charlène

Giáo sư

Giảng viên Ban Văn minh Âu châu – Đại học Lille 3


Du lịch lịch sử qua các hệ thống lâu đài

5

Anki Rodrigues Maëlle và Garnier Charlène

Giáo sư

Giảng viên Ban Văn minh Âu châu  – Đại học Lille 3

  

Du lịch nghệ thuật qua các hệ thống bảo tàng

6

GS. Letiacia Garcia

Giáo sư

Giám đốc Ban Cao học Du lịch – Đại học Lille 3

Du lịch và Công pháp Quốc tế (Tourisme et droits internationaux)

7

GS. Michel Felix

Giáo sư

Giám đốc Ban Cao học Khoa học Thương mại - – Đại học Lille 3

Toàn cầu hoá về Du lịch (Mondialisation du tourisme)

8

Marion Montelimard, Charlélie Jacques Menil, Maëva Laura Jessica Mainguy

Giáo sư

Nghiên cứu sinh, Giảng viên ngoại ngữ Du lịch – Đại học Lille 3

 

Hệ thống đào tạo Du lịch trong Đại học và sau Đại học

9

GS.Frederic Mantienne

Giáo sư

Giám đốc Nhà xuất bản Leszndes Savantes – Pháp

Hướng dẫn Du lịch và phương pháp Truyền thông

10

GS.Alain Henry

Giáo sư

Giám đốc AFD (Agence Fance Development) - Pháp

Du lịch và phát triển Du lịch

11

GS.Emmanuelle Sauvage

Giáo sư

Ban Quản lý Kinh tế - Đại học Paris

 

Du lịch trong tổ chức và Quản lý

12

GS Louis Begioni

Giáo sư, Giám đốc Ban Cao học Giám sát Văn hoá. 

Du lịch tôn giáo, du lịch lịch sử và du lịch nghệ thuật (Tourisme religieux, historique, artistique; le cas de l’Italie).

13

Julien Andre Ngo Dao, Guillaume Maxime Poisson, Quentin Blaise Villa

Giáo sư

Nghiên cứu sinh, Giảng viên ngoại ngữ Du lịch – Đại học Lille 3

 

Mô hình gắn lý thuyết với thực hành trong đào tạo Du lịch châu Âu